“Frizerland”d.o.o. Vitez

 Poslovni centar 96

 72 250 Vitez

P R A V I L N I K

o izdavanju i upotrebi  “LOYALTY CLUB CARD”

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način izdavanja i upotrebe kartice  pod nazivom “LOYALTY CLUB CARD” u društvu  “Frizerland” d.o.o. Vitez kao i njegovim Poslovnicama.

Loyalty club card (dalje u tekstu: kartica ) je dokument odnosno kartica koja korisniku omogućava da koristi rabat prilikom kupovine, a sve nakon što ispuni uvjete navedene u ovom Pravilniku.

“Frizerland” d.o.o. Vitez  ( dalje u tekstu: Izdavatelj ) je društvo koje svojim redovnim kupcima pruža mogućnost korištenja kartice odnosno  rabata pri kupovini.                              

Korisnik kartice je punoljetno fizičko lice koji podnese zahtjev za izdavanje kartice i  koje potpiše Ugovor o rabatu sa  Izdavateljem.

Članak 2

Karticu pod nazivom “Loyalty club card” može dobiti svako punoljetni fizičko lice nakon što podnese zahtjev za izdavanje kartice i  potpiše Ugovor o rabatu sa Izdavateljem.

Zahtjev se može podnijeti na bilo kojem prodajnom mjestu Izdavatelja. Kartica će biti završena odmah. Članstvo u programu je besplatno, te se kartica  izdaje bez naknade, nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije ime je izdata.

Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva od strane izdavatelja ili korisnika kartice .Kartica je u vlasništvu izdavatelja.  O izdavanju kartice odlučuje ovlaštena osoba izdavatelja. Ovlaštena osoba nije dužna objašnjavati svoju odluku.Potpisom Ugovora o  rabatu, te preuzimanjem kartice korisnik  postaje član loyalty kluba.

Članak 3.

Nakon što je korisnik dobio karticu “Loyalty club card”  isti  ostvaruje popust prilikom kupovine u bilo kojoj maloprodajnoj radnji Izdavatelja.

Izdavatelj odobrava popust imaocu Loyalty club card u visini od 10 % i to na svu robu u maloprodaji osim one koja je na akciji, rasprodaj ili drugom obliku sniženja..

Korisnik  kartice obvezan je prilikom plaćanja na blagajni pokazati karticu radi ostvarivanja pripadajućeg popusta, u suprotnom popust neče biti odobren . Naknadni upis popusta nije moguć niti je isti moguće ostvariti u slučaju kvara na POS terminalu.

Karticu može koristiti samo njen korisnik, osoba na čije ime ista glasi .Ovlaštena osoba u trgovini može provjeriti identitet osobe koja koristi karticu.

 Članak 4.

Gubitak ili krađu kartice korisnik mora odmah prijaviti izdavatelju lično putem telefona broj 030 717 165 ili na mail info@frizerland.ba , nakon čega će istu izdavatelj poništiti.

Članka 5.

Članstvo u loyalty programu se može otkazati od strane korisnika i izdavatelja kartice.

 Korisnik u bilo kojem trenutku može otkazati članstvo iz loyalty programa uz pismenu obavijest izdavatelju, koju je potrebno poslati mailom ili poštom na adresu sjedišta uz obvezu vraćanja kartice. Karticu korisnik može vratiti i u najbližu trgovinu izdavatelja ili putem pošte. 

Izdavatelja zadržava pravo da korisniku koji na bilo koji način krši odredbe ovog Pravilnika, bez obrazloženja ukine daljnju upotrebu “Loyalty club card” i proglasi je ništavnom.Korisnik mora na zahtjev izdavatelja karticu odmah vratiti, te podmiriti sve eventualne troškove nastale upotrebom kartice.Karticu korisniku može oduzeti i ovlaštena osoba na prodajnome mjestu, odnosno druga ovlaštena osoba koju odredi izdavatelj.

Ukoliko korisnik ne koristi karticu duže od godinu dana zdavatelj istu može poništiti.                         

Članka 6.

Izdavatelj ima pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave  promijeni ili u potpunosti ukine elemente Loyalty programa ili cijeli program.

 Sve izmjene , dopune ili ukidanje loyaliti cluba će biti objavljene na internet stranici frizerland.ba Ako korisnik zadrži karticu nakon ove obavijesti smatrat će se da je izmjene i dopune programa  prihvatio.

Ukidanjem, poništenjem ili otkazom kartice prestaju da važe sva prava i obaveze između Izdavatelja i korisnika.                       

Članak 7.

Izdavatelj jamči tajnost osobnih podataka korisnika “Loyalty club card”, a koje je korisnik dao na zahtjevu/pristupnici za izdavanje kartice,  te se obvezuje iste prikupljati, spremati i koristiti isključivo u svrhu poslovanja karticom kluba, obavještenjima i novostima iz ponude izdavatelja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik kartice može u svako doba poslati izdavatelju kartice na mail adresu info@frizerland.ba pismenu obavijest ukoliko isti ne želi da zaprima obavijesti navedene u stavu   1. ovog člana.

Svi podaci se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Članak 8.

Klikom na ‘Registracija’ ugovor o rabatu i preuzimanjem  “Loyalty club card” korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima te da ista u cijelosti prihvaća.U slučaju eventualnih sporova ugovara se nadležnost Općinskog suda u Travniku.